T̀M HƯỚNG HỢP TUỔI

Ngày sinh  
Giới tính:   Nam  Nữ
Bắc   Danh gia phong thuy
Đông bắc   Danh gia phong thuy
Đông   Danh gia phong thuy
Đông nam   Danh gia phong thuy
Nam   Danh gia phong thuy
Tây nam   Danh gia phong thuy
Tây   Danh gia phong thuy
Tây bắc   Danh gia phong thuy

Quay lại trang hướng dẫn

HTML

<script type=text/javascript>
function huongnha()
{
if (document.getElementById ('nsinh').value!="" )
{
var ngaysinh=document.getElementById ('nsinh').value;
ngaysinh=ngaysinh.replace("/","").replace("/","").replace("/","").replace("/","");
ngaysinh=ngaysinh.replace("-","").replace("-","").replace("-","").replace("-","");
ngaysinh=ngaysinh.replace(" ","").replace(" ","").replace(" ","").replace(" ","");
ngaysinh=ngaysinh.replace(".","").replace(".","").replace(".","").replace(".","");
var nam=(document.getElementById ('gioitinh').checked)? "nu" :"nam";
var myurl="http://www.xemngay.com/phongthuy.aspx/";
document.getElementById ('bac').src=myurl+ngaysinh+"/"+nam+"/bac/2534.png";
document.getElementById ('dongbac').src=myurl+ngaysinh+"/"+nam+"/dongbac/2534.png";
document.getElementById ('dong').src=myurl+ngaysinh+"/"+nam+"/dong/2534.png";
document.getElementById ('dongnam').src=myurl+ngaysinh+"/"+nam+"/dongnam/2534.png";
document.getElementById ('nam').src=myurl+ngaysinh+"/"+nam+"/nam/2534.png";
document.getElementById ('taynam').src=myurl+ngaysinh+"/"+nam+"/taynam/2534.png";
document.getElementById ('tay').src=myurl+ngaysinh+"/"+nam+"/tay/2534.png";
document.getElementById ('taybac').src=myurl+ngaysinh+"/"+nam+"/taybac/2534.png";
}
}
</script>
<div align="left">
<h2>T̀M HƯỚNG NHÀ HỢP TUỔI</h2>
<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" width="100%" id="xemhuong">
<tr>
<td width="92" style="text-align: right">Ngày sinh</td>
<td width="18" style="text-align: right">&nbsp;</td>
<td style="text-align: left">
<input type="text" name="nsinh" id="nsinh" value="29/07/1974" size="12" />
<input name="timhuong" type="button" value="Xem" onClick="huongnha()" style="width:40px;height:28px;" />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="92" style="text-align: right">Giới tính:</td>
<td width="18" style="text-align: right">&nbsp;</td>
<td style="text-align: left">
Nam <input type="radio" value="nam" name="gioitinh" id="gioitinh1" checked>&nbsp;N&#7919; <input type="radio" value="nu" name="gioitinh" id="gioitinh">
</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" width="100%">
<tr>
<td width="92" style="text-align: right">Bắc</td>
<td width="18" style="text-align: right">&nbsp;</td>
<td style="text-align: left">
<a target= "_blank" href="http://www.xemngay.com/?blog=huongnha" title="phong thuy"><img id="bac" src="http://www.xemngay.com/phongthuy.aspx/29071974/nam/bac/2534.png" border=0 alt="Danh gia phong thuy"></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="92" style="text-align: right">Đông bắc</td>
<td width="18" style="text-align: right">
&nbsp;
</td>
<td style="text-align: left">
<a target= "_blank" href="http://www.xemngay.com/?blog=huongnha" title="phong thuy"><img id="dongbac" src="http://www.xemngay.com/phongthuy.aspx/29071974/nam/dongbac/2534.png" border=0 alt="Danh gia phong thuy"></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="92" style="text-align: right">Đông</td>
<td width="18" style="text-align: right">&nbsp;</td>
<td style="text-align: left">
<a target= "_blank" href="http://www.xemngay.com/?blog=huongnha" title="phong thuy"><img id="dong" src="http://www.xemngay.com/phongthuy.aspx/29071974/nam/dong/2534.png" border=0 alt="Danh gia phong thuy"></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="92" style="text-align: right">Đông nam</td>
<td width="18" style="text-align: right">&nbsp;</td>
<td style="text-align: left">
<a target= "_blank" href="http://www.xemngay.com/?blog=huongnha" title="phong thuy"><img id="dongnam" src="http://www.xemngay.com/phongthuy.aspx/29071974/nam/dongnam/2534.png" border=0 alt="Danh gia phong thuy"></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="92" style="text-align: right">Nam</td>
<td width="18" style="text-align: right">&nbsp;</td>
<td style="text-align: left">
<a target= "_blank" href="http://www.xemngay.com/?blog=huongnha" title="phong thuy"><img id="nam" src="http://www.xemngay.com/phongthuy.aspx/29071974/nam/nam/2534.png" border=0 alt="Danh gia phong thuy"></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="92" style="text-align: right">Tây nam</td>
<td width="18" style="text-align: right">&nbsp;</td>
<td style="text-align: left">
<a target= "_blank" href="http://www.xemngay.com/?blog=huongnha" title="phong thuy"><img id="taynam" src="http://www.xemngay.com/phongthuy.aspx/29071974/nam/taynam/2534.png" border=0 alt="Danh gia phong thuy"></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="92" style="text-align: right">Tây</td>
<td width="18" style="text-align: right">&nbsp;</td>
<td style="text-align: left">
<a target= "_blank" href="http://www.xemngay.com/?blog=huongnha" title="phong thuy"><img id="tay" src="http://www.xemngay.com/phongthuy.aspx/29071974/nam/tay/2534.png" border=0 alt="Danh gia phong thuy"></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="92" style="text-align: right">Tây bắc</td>
<td width="18" style="text-align: right">&nbsp;</td>
<td style="text-align: left">
<a target= "_blank" href="http://www.xemngay.com/?blog=huongnha" title="phong thuy"><img id="taybac" src="http://www.xemngay.com/phongthuy.aspx/29071974/nam/taybac/2534.png" border=0 alt="Danh gia phong thuy"></a>
</td>
</tr>
</table>
</div>